Dyrektor Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko kierownicze w Lubuskim Teatrze w Zielonej Górze.
 
Oznaczenie pracodawcy: Lubuski Teatr w Zielonej Górze, al. Niepodległości 3/5, 65-048 Zielona Góra, tel. 68/452-72-72
 
Nazwa stanowiska: Kierownik Działu Administracji
 
Wymiar czasu pracy: pełny etat
 
Zestawienie wymagań stawianych kandydatom:
 
1) posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
2) posiadanie wykształcenia wyższego związanego z  zarządzaniem, zadaniami inwestycyjnymi, prawem zamówień publicznych,
3)umiejętność organizowania i prowadzenia procedur  dotyczących zamówień publicznych, 
4) umiejętność prowadzenia spraw związanych z remontami i inwestycjami,
5) umiejętność kierowania zespołem, umiejętność podejmowania decyzji, umiejętność pracy w zespole, kreatywność, samodzielność.
 
Wykaz dokumentów wymaganych przy składaniu ofert:
 
1) CV – Curriculum Vitae – musi być opatrzone podpisem oświadczeniem kandydata: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).
2) kopie dyplomu świadectwa dokumentującego wykształcenie,
3) kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),
4) kopie innych zaświadczeń dokumentujących posiadane umiejętności, ukończone kursy specjalistyczne, studia podyplomowe itp.).
 
Oświadczenie, składane przez kandydata oraz CV muszą być opatrzone jego podpisem.
 
Termin i miejsce składania dokumentów:
 
Dokumenty należy składać w terminie do dnia 15.12.2023 r. w zamkniętej kopercie z umieszczonym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz dopiskiem „nabór na stanowisko Kierownika Działu Administracji”
- osobiście w godzinach od 8,00 – 15,00 w Sekretariacie Teatru – pokój nr 1.
-  lub listownie na adres (decyduje data stempla pocztowego): 
Lubuski Teatr w Zielonej Górze, al. Niepodległości 3/5, 65-048 Zielona Góra
 
Informacje dodatkowe:
1. Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych, nie będą informowane. 
2. Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu
o naborze. 
3. W sprawie naboru, informacji udziela pracownik Pani Anna Tytuła w  siedzibie Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze przy ul. al. Niepodległości 3/5 (sekretariat, pokój nr 1) w godz. od 8:00 do 15:00 lub  telefonicznie pod numerem 68 452-72-72 wew. 24. 
 
Informacje o administrowaniu danymi osobowymi:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lubuski Teatr z siedzibą w Zielonej Górze  ul. al. Niepodległości 3/5, 65-048 Zielona Góra. 
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 
4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas określony.
5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, prawo do przenoszenia swoich danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawia zgody przed jej cofnięciem. 
6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
 

Dokument o naborze do wglądu znajduje się TUTAJ