Ikonografika przedstawiająca pracownika kasy biletowej.

Dyrektor
Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze

OGŁASZA
nabór kandydatów
 na wolne stanowisko w Lubuskim Teatrze w Zielonej Górze, ul. al. Niepodległości 3/5, 65-048 Zielona Góra

1.    Stanowisko i miejsce w strukturze organizacyjnej: Kasjer biletowy, Dział Impresariatu

2.   Forma zatrudnienia: umowa o pracę

3.    Liczba etatów: 1

4.    Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu

5.    Zestawienie wymagań stawianych kandydatom:

        1) wykształcenie minimum średnie,
        2) obsługa komputera i programu kasowego (do sprzedaży biletów, wystawiania paragonów, rezerwacji biletów,),
        3) obsługa kasy fiskalnej,
        4) doświadczenie w bezpośredniej obsłudze klienta,
        5) umiejętność pracy w zespole,
        6) dyspozycyjność (praca w weekendy),
        7) komunikatywność, samodzielność, dokładność.
    

6.    Wykaz dokumentów wymaganych przy składaniu ofert:

          1) CV – Curriculum Vitae – musi być opatrzone podpisem oświadczeniem
                  kandydata: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla 
         potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie zgodnie z ustawą 
               o ochronie danych osobowych.
          2) kopie dyplomu świadectwa dokumentującego wykształcenie,
          3) kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa
              pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),
         4)  kopie innych zaświadczeń dokumentujących posiadane umiejętności,
              ukończone kursy specjalistyczne, studia podyplomowe itp.).

Oświadczenia, składane przez kandydata muszą być opatrzone jego podpisem, w przypadku braku podpisu oferty nie będą rozpatrywane. 
Oferty dostarczone w niepoprawnie opisanych kopertach lub niedołączenie któregokolwiek z wymaganych w ogłoszeniu dokumentów powoduje niezakwalifikowanie kandydata do drugiego etapu naboru. Lubuski Teatr nie wzywa kandydatów do uzupełnienia dokumentacji.

7.    Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 23.09.2022 r. w zamkniętej kopercie 
z umieszczonym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz dopiskiem „Nabór na stanowisko Kasjer biletowy”,

    a. osobiście w sekretariacie Lubuskiego Teatru godzinach od 8,00 – 15,00
    b. lub listownie na adres (decyduje data stempla pocztowego):
           Lubuski Teatr, al. Niepodległości 3/5, 65-048 Zielona Góra

W sprawie naboru, informacji udziela pracownik  Pani Anna Tytuła – Główny specjalista ds. kadr i zatrudnienia, sekretarka – tel. 68/452-72-72, 784001867  

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lubuski Teatr w Zielonej Górze z siedzibą w Zielonej Górze  ul. al. Niepodległości 3/5, 65-048 Zielona Góra.
•    Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
•    Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, prawo do przenoszenia swoich danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawia zgody przed jej cofnięciem .