Wizualizacja budynku użyteczności publicznej, teatru lalek. Bryła zwarta, prosta, tworząca nieregularny rzut zbliżony do prostokąta.

współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020,
Oś Priorytetowa 4. „Środowisko i kultura”.

Działanie 4.4 „Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego”,
Poddziałanie 4.4.1 „Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – projekty realizowane poza formułą ZIT”.

CELE PROJEKTU:

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do kultury i zwiększenie udziału mieszkańców regionu w kulturze.
Celem projektu na poziomie technicznym jest stworzenie infrastruktury sprzyjającej działalności kulturalnej Lubuskiego Teatru oraz umożliwiającej rozwój instytucji.

EFEKTEM PROJEKTU BĘDZIE:

  • Rozbudowa programu opartego na potencjale artystycznym i edukacyjnym zbiorów lalkowych
  • Dostosowanie oferty do potrzeb – rozbudowa programu kulturalnego i podniesienie jakości
    usług
  • Zwiększenie liczby miejsc w ramach oferty oraz rozszerzenie grup odbiorców
  • Stworzenie warunków umożliwiających wykorzystanie potencjału artystycznego pracowników
    i wzrost zatrudnienia.

 

WARTOŚĆ PROJEKTU: 17.630.172,60 PLN
WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 7.970.108,29 PLN
ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA: 841.123,14 PLN

 

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA