Regulamin konkursu SZCZĘŚCIARZE

REGULAMIN KONKURSU

§1. Zasady ogólne

1. Organizatorem Konkursu „SZCZĘŚCIARZE” (dalej Konkurs) jest Lubuski Teatr w Zielonej Górze .Organizator ogłasza Konkurs do publicznej wiadomości na portalu Facebook.com na fanpage’u „Lubuski Teatr”, w porozumieniu i za zgodą właściciela fanpage’a „Lubuski Teatr”.

2. Właścicielem fanpage’a „Lubuski Teatr” jest Lubuski Teatr w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 3-5, 65-048 Zielona Góra, NIP 9290115815.

3. Dane firmy będącej Organizatorem Konkursu: Lubuski Teatr w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 3-5, 65-048 Zielona Góra, NIP 9290115815.

4. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora Konkursu w postaci:

 1. imienia i nazwiska – na potrzeby wyłonienia zwycięzcy;

§2. Zasady przetwarzania danych osobowych

W związku z naszym obowiązkiem wynikającym z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), określanego jako RODO, chcielibyśmy poinformować Cię o przetwarzaniu Twoich danych osobowych i zasadach na jakich się to odbywa. Zapoznaj się z poniższymi informacjami, jeśli będziesz miał dodatkowe pytania, możesz skontaktować się ze wskazanym poniżej Inspektorem Ochrony Danych.

  1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Lubuski Teatr w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 3-5, 66-048 Zielona Góra, NIP 9290115815, adres e-mail: sekretariat@teatr.zgora.pl, dalej jako „Lubuski Teatr”.

  1. Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych i przysługujących Ci
w związku z tym praw.  Możesz do niego napisać na adres e-mail: inspektor@4consult.com.pl.

  1. Dlaczego i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe, które prześlesz do nas w wiadomości prywatnej będziemy przetwarzać dla celów przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu „SZCZĘŚCIARZE”. Ich podanie jest dobrowolne, ale potrzebujemy ich aby wywiązać się z naszych ustaleń, czyli np. sprawdzić poprawność Twojej odpowiedzi lub wysłać Ci nagrodę, jeśli zostaniesz zwycięzcą. W tym wypadku prawną podstawą przetwarzania przez nas twoich danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora).

  1. Odbiorcy danych osobowych, czyli komu możemy przekazywać Twoje dane

Odbiorcami Twoich danych osobowych będzie Lubuski Teatr. Odbiorcami danych mogą być również podwykonawcy usług świadczonych przez Lubuski Teatr.

e. Okres, przez jaki Twoje dane będą przechowywane

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania oraz rozliczenia niniejszego konkursu.

  1. Twoje prawa w stosunku do danych osobowych

Zgodnie z RODO – masz prawo:

 • otrzymać informacje dotyczące przetwarzania przez Lubuski Teatr Twoich danych osobowych oraz ich kopię,
 • przenoszenia dostarczonych przez Ciebie danych osobowych.
 • wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych (czyli żądać zaprzestania przetwarzania danych osobowych), zwłaszcza z przyczyn związanych
  z Twoją szczególną sytuacją, jeżeli przetwarzanie to jest oparte na podstawie wskazanej w art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora lub przez stronę trzecią). Skorzystanie z prawa do sprzeciwu co do zasady uniemożliwi nam przetwarzanie Twoich danych. Prosimy, pamiętaj, że taki skutek nie nastąpi w sytuacji, gdy wykażemy, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do ich przetwarzania, nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności.

Możesz także żądać:

 • sprostowania swoich danych, gdy posiadamy nieprawidłowe, np. nieaktualne
 • usunięcia Twoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”), zwłaszcza, gdy nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, lub są przetwarzane niezgodnie z prawem lub też gdy obowiązek ich usunięcia wynika z przepisów prawa, lub cofniesz zgodę na przetwarzanie danych,
  a my nie będziemy mieć innej podstawy ich przetwarzania;
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, tj. oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania, zwłaszcza, gdy kwestionujesz prawidłowość danych osobowych lub ich przetwarzanie jest niezgodne z prawem.

Jeśli chcesz skorzystać z powyższych uprawnień możesz: zgłosić nam swoje żądanie za pośrednictwem:

 • poczty elektronicznej na adres inspektor@4consult.com.pl,
 • pocztą tradycyjną na adres: Lubuski Teatr w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 3-5, 65-048 Zielona Góra z dopiskiem RODO,
 • osobiście w siedzibie Teatru, adres jak podano do korespondencji.

Masz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§3. Słownik pojęć

1. Uczestnik – to użytkownik portalu Facebook.com, mający adres zamieszkania na terenie Polski, mający ukończone 18 lat, posiadający niefikcyjne konto na portalu Facebook.com, który wziął udział
w Konkursie poprzez ZASADA WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE i który zapoznał się i zaakceptował regulamin Konkursu.

2. Organizator Konkursu – Lubuski Teatr w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 3-5, 656-048 Zielona Góra.

§4. Zasady Konkursu

 1. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

 2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 08.07.2020 r. i zostanie przeprowadzony w oparciu o niniejszy regulamin (dalej określany jako „Regulamin”).

 3. W Konkursie może wziąć udział osoba spełniająca kryteria określone w definicji Uczestnika,
  o którym mowa w §2 ust. 1 Regulaminu.

 4. Posiadanie profilu osobowego na portalu Facebook.com oraz przesłanie autentycznych danych
  w zgłoszeniu, jest to warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w Konkursie i otrzymania ewentualnej nagrody.

 1. Zadanie konkursowe polega na:
  1. polubieniu fanpage Lubuskiego Teatru
  2. uzasadnieniu chęci udziału w spektaklu
  3. wskazaniu osoby towarzyszącej
 2. Użytkownik, biorąc udział w konkursie zaświadcza, że jest w posiadaniu pełnych praw autorskich, osobistych i majątkowych do publikowanych i przesyłanych treści. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu publikacji przez Uczestnika nie swoich treści. Osoba poszkodowana może dochodzić́ swoich praw wyłącznie od uczestnika konkursu, który je naruszył.
 3. Zamieszczenie komentarza konkursowego pod postem oznacza zgodę na jego wykorzystanie we wpisie informującym o wynikach Konkursu. Z tego tytułu publikacji Uczestnikowi nie będzie przysługiwało żadne honorarium.
 4. Jedna osoba może dodać tylko jeden komentarz pod postem konkursowym.

 5. W Konkursie zostanie nagrodzona 1 osoba

 6. Informacja o rozstrzygnięciu Konkursu i wyłonieniu zwycięzców, z podaniem ich danych w postaci imienia i nazwiska, zostanie opublikowana nie później niż 10 .07.2020 na fanpage’u: https://www.facebook.com/lubuskiteatr/

 7. Zwycięzców wybierze jury, powołane przez Organizatora Konkursu. Obrady jury są tajne.

13. Zwycięzca otrzymuje:

podwójne, bezpłatne zaproszenie

14. Nagrody nie ulegają zamianie na ekwiwalent pieniężny.

15. Po ogłoszeniu wyników zwycięzcy zobowiązani są do niezwłocznego skontaktowania się
z Organizatorem Konkursu i podania danych osobowych. Niepodanie przez Laureata danych osobowych, o których mowa powyżej, w terminie 10 (dziesięciu) dni od dnia ogłoszenia wyników przez Organizatora, oznacza rezygnację Laureata z prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.

16. Jako kryterium wyboru zwycięzcy, komisja zastrzega sobie: trafność oraz oryginalność odpowiedzi

17. Uczestnicy, którzy zostaną zwycięzcami Konkursu, wyrażają zgodę na udostępnienie swoich danych osobowych w postaci nazwy użytkownika facebooka w poście informującym o wynikach konkursu na fanpage’u https://www.facebook.com/lubuskiteatr/ przez okres funkcjonowania fanpage’a.

§5. Zakaz dostarczania treści bezprawnych

1. W ramach udziału w Konkursie niedozwolone jest dostarczanie przez Uczestników treści
o charakterze bezprawnym, naruszających prawo lub dobre obyczaje.

2. Zgłoszenie nie może:

2.1 być niezgodne z celem działań promocyjnych na fanpage’u „Lubuski Teatr”,

2.2 zawierać antyreklamy Lubuskiego Teatru lub reklamy podmiotów konkurencyjnych
w stosunku do Usługodawcy,

2.3. naruszać dóbr osobistych Usługodawcy lub osób trzecich.

3. Organizator ma prawo usunąć zgłoszenia naruszające postanowienia §5 ust. 1-2.

§6. Reklamacje

1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być zgłaszane listownie na adres: Lubuski Teatr w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 3-5, 656-048 Zielona Góra lub elektronicznie na adres: sekretariat@teatr.zgora.pl z dopiskiem/tytułem e-maila „Reklamacja –SZCZĘŚCIARZE
w terminie 14 dni od zaistnienia podstawy reklamacji.

2. Organizator Konkursu rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu, w terminie do 21 dni od daty otrzymania reklamacji. Organizator Konkursu odpowiada na złożoną reklamację w takiej samej formie, w jakiej otrzymał zgłoszenie reklamacyjne.

§7. Facebook

1. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez Portal Facebook.pl.

2. Portal Facebook.pl jest zwolniony przez każdego Uczestnika z odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie reklamacje i roszczenia związane z Konkursem kierowane będą wyłącznie do Organizatora z uwzględnieniem §5 ust. 1 i 2.

§ 8. Postanowienia końcowe i informacje techniczne

1. Organizator ma prawo do modyfikacji treści regulaminu, przy czym zmiany regulaminu nie mogą wpływać na prawa nabyte przez Uczestników. O każdej zmianie regulaminu Organizator poinformuje Uczestników na tablicy fanpage’a „Lubuski Teatr” co najmniej na 3 dni przed dniem wejścia zmian w życie.

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulamin portalu Facebook.com.

3. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu, a także członkowie najbliższej rodziny (tj. małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.

Facebook

© Lubuski Teatr w Zielonej Górze