O PROJEKCIE MODERNIZACJI

 

Projekt pod nazwą:

„Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze”

współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020,
Oś Priorytetowa 4. „Środowisko i kultura”.

Działanie 4.4 „Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego”,
Poddziałanie 4.4.1 „Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – projekty realizowane poza formułą ZIT”.

Wnętrze Teatru Lalkowego

Cele projektu:

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do kultury i zwiększenie udziału mieszkańców regionu w kulturze.
Celem projektu na poziomie technicznym jest stworzenie infrastruktury sprzyjającej działalności kulturalnej Lubuskiego Teatru oraz umożliwiającej rozwój instytucji.

Efektem projektu będzie:

  • Rozbudowa programu opartego na potencjale artystycznym i edukacyjnym zbiorów lalkowych
  • Dostosowanie oferty do potrzeb – rozbudowa programu kulturalnego i podniesienie jakości
   usług
  • Zwiększenie liczby miejsc w ramach oferty oraz rozszerzenie grup odbiorców
  • Stworzenie warunków umożliwiających wykorzystanie potencjału artystycznego pracowników
   i wzrost zatrudnienia.

 

 

Wartość projektu: 15.295.801,51 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 7.970.108,29 PLN

 

Facebook

© Lubuski Teatr w Zielonej Górze