DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności

Lubuski Teatr w Zielonej Górze zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze www.teatr.zgora.pl/.
Data publikacji strony internetowej: 2018-11-09
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-29
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
§ część zdjęć i grafik nie zawiera opisów alternatywnych
§ część materiałów wideo nie zawiera napisów dla osób z niepełnosprawnością słuchu
§ część materiałów wideo nie zawiera audiodeskrypcji

Dostępność wymienionych materiałów Teatr planuje sukcesywnie wprowadzać do 31 grudnia 2020 r. oraz w pełni dostosować stronę do końca 2021 roku. Ogromna ilość treści na stronie wpływa na termin realizacji dostępności.

Co to jest dostępność www?
Jeśli chodzi o stronę internetową i technologię, dostępność w pigułce to gwarancja, że ​​strona internetowa jest wykonana w sposób nie tylko dla zwykłych użytkowników, ale także dla osób niepełnosprawnych. Sieć jest zasadniczo zaprojektowana tak, aby działała dla wszystkich ludzi, niezależnie od ich sprzętu, oprogramowania, języka, lokalizacji czy umiejętności. Dlatego wsparcie dostępności odgrywa ważną rolę we współczesnych trendach i technologiach projektowania stron internetowych.

Interfejs użytkownika dostosowywanej strony projektujemy z kontrastem kolorów, a struktura jest zmontowana w taki sposób, że przełączanie elementów, wyszukiwanie pozycji menu jest łatwe i mniej wymagające. Nowe funkcje strony to:

  • powiększanie wielkości tekstu
  • i jego zmniejszanie
  • zwiększanie odstępu między znakami
  • i jego zmniejszanie
  • odwracanie kolorów
  • przedstawianie strony w odcieniach szarości
  • podkreślanie linków
  • powiększanie kursora
  • funkcja przewodnika głosowego
  • zamiana tekstu na mowę

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-12-29

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dagmara Jastrzębska, dagmara@teatr.zgora.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 68 452 72 72 wewn. 53. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA
Lubuski Teatr w Zielonej Górze jest instytucją otwartą na różnorodność potrzeb odbiorców. Szczególną uwagę kierujemy w stronę osób z niepełnosprawnościami. W miarę możliwości podejmujemy działania zwiększające dostępność spektakli, spotkań, warsztatów, jak również budynku Lubuskiego Teatru.
W Gmachu Głównym Lubuskiego Teatru posiadamy trzy Sceny (Duża Scena, Scena Kameralna, Stańczyk). We wszystkich wymienionych przestrzeniach dążymy do pełnej dostępności.

Ze względu na to, że budynek Teatru jest obiektem zabytkowym i wpisanym do rejestru zabytków pod numerem rej. L-296/A stwarza pewne ograniczenia dla osób niepełnosprawnych.

Obecnie Lubuski Teatr rozpoczął przebudowę i rozbudowę budynku, w którym powstanie Teatr Lalek i Scena letnia ze sceną eksperymentalną. Rozbudowa i przebudowa budynku oraz jego otoczenie pod względem rozwiązań technicznych i funkcjonalnych został zaprojektowany z zasadami uniwersalnego projektowania oraz uwzględniając wszystkie potrzeby osób niepełnosprawnych.

Dojazd do Gmachu Lubuskiego Teatru jak i do powstającego budynku od ul. dr Pieniężnego. Niestety na ten moment ze względu na trwającą budowę nie możemy zapewnić miejsc parkingowych, a dojazd do budynku jest utrudniony.

Planowany termin zakończenia inwestycji 31.12.2022 rok.
KOORDYNATOR DOSTĘPNOŚCI

W naszym Teatrze osobą odpowiedzialną za dostępność dla osób z niepełnosprawnością jest Dagmara Jastrzębska
kontakt: dagmara@teatr.zgora.pl
tel.: 68 4527272 wewn. 53 (pn – pt: 8.00 – 15.30)

Osobami przeszkolonymi do pomocy osobom z niepełnosprawnością są pracownicy Obsługi widowni:

Karolina Sitarska
kontakt: tel.: 508 214 792

Pracownicy obsługi widowni są obecni w każdym dniu wystawiania spektaklu bądź innego wydarzenia w Teatrze, nie mniej jednak w specyficznych sytuacjach wymagających dodatkowej pomocy z naszej strony prosimy o kontakt przed wizytą w teatrze w celu szczegółowego omówienia naszej współpracy w dniu spektaklu.

Gmach Główny Lubuskiego Teatru
Niepełnosprawność ruchu, wzroku, słuchu

OTOCZENIE INSTYTUCJI
Budynek główny znajduje się w centrum Starego Miasta przy ul. Aleja Niepodległości 3/5 i ma charakter zabytkowy. Wejście główne do budynku od ul. Aleja Niepodległości z Deptaka.
DOJŚCIE DO TEATRU
Najbliższy przystanek autobusowy zlokalizowany jest przy Al. Wojska Polskiego bądź ulicy Bohaterów Westerplatte. Wejście z pochylnią dla osób poruszających się na wózku znajduje się po prawej stronie od wejścia głównego do Kasy Teatru.
Osoby z niepełnosprawnością poruszające się komunikacją miejską MZK mogą skorzystać z pomocy asystenta, który pomoże dotrzeć do budynku Teatru, po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby.

Komunikacja MZK:

Przystanek na Al. Wojska Polskiego (Elżbietanki/Biblioteka) – autobusy nr: 0, 5, 8, 17, 20, 25, 27, 30, 37, 44, 80, N1, N3.
Przystanek na ul. Bohaterów Westerplatte (Centrum) – autobusy nr: 0, 5, 8, 12, 17, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 30, 37, 44, 55, 80, N1, N2, N3.

Zgodnie z ustawą o rehabilitacji społecznej i zawodowej osoba z niepełnosprawnością ma prawo przebywać na terenie Teatru z psem asystującym.

KASA TEATRU
Wejście do budynku Teatru pochylnią z Deptaku zielonogórskiego. Osoby z niepełnosprawnością, poruszające się na wózku z dużym prawdopodobieństwem będą potrzebowały pomocy obsługi w celu otworzenia ciężkich, drewnianych drzwi. Wezwanie pomocy odbywa się za pomocą umieszczonego dzwonka przy drzwiach. Po pokonaniu tej bariery znajdziemy się w przestronnym holu z okienkiem kasy biletowej. Z tego miejsca przez automatyczne, rozsuwane drzwi dotrzemy na foyer Dużej Sceny.
Osoby z niepełnosprawnością wzroku mogą skorzystać z Kasy bez problemu.
Osoby z niepełnosprawnością słuchu mogą skontaktować się z koordynatorem dostępności w razie wątpliwości i problemów.

SZATNIA
Szatnia znajduje się na parterze budynku, po lewej i prawej stronie przestronnego korytarza/foyer przed wejściem na widownię Dużej Sceny.

TOALETA
Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na foyer Teatru, po prawej stronie na parterze i w tym samym miejscu na piętrze budynku (przy windzie). Posiadają one oznaczenia oraz szerokie drzwi wejściowe i są odpowiednio dostosowane i wyposażone dla osób ze szczególnymi potrzebami.

DUŻA SCENA im. Stanisława Cynarskiego

WIDOWNIA

Wejście na widownię Dużej sceny wprost z foyer odbywa się bez przeszkód (bez różnicy poziomów) dwuskrzydłowymi drzwiami (6 par drzwi).
Na widowni nie wyznaczono specjalnych miejsc dla osób z niepełnosprawnością ruchową – wybór indywidualnego miejsca jest na bieżąco dostosowywany do potrzeb osoby ze szczególnymi potrzebami przez obsługę widowni.

Po prawej stronie foyer mieści się winda osobowa, którą dojedziemy na widownię znajdującą się na piętrze (tzw. balkon), oraz w razie potrzeby (wynikającej ze specyfikacji spektaklu) na Scenę od strony zaplecza/kulis.

Z myślą o osobach z niedoborem słuchu w grudniu 2020r na Dużej Scenie zainstalowano system pętli indukcyjnej.

Miejsca dla osób niewidomych są dostępne wszędzie.

Ogólna ocena: dobra. Ze względu na charakter zabytkowy budynku, Teatr nie jest w stanie dokonać wszystkich zmian, pozwalających na pełną dostępność i całkowicie samodzielne poruszanie się osoby z niepełnosprawnością ruchu po budynku. Natomiast wychodzi naprzeciw potrzebom, wykorzystując potencjał ludzki.

SCENA KAMERALNA im. Stanisława Hebanowskiego

Scena Kameralna znajduję się na półpiętrze między drugą a trzecią kondygnacją ( pomiędzy I i II piętrem) w Głównym Budynku Teatru.

WIDOWNIA
Ze względu na lokalizację Sceny Kameralnej wraz z widownią na wyższej kondygnacji, osoby ze szczególnymi potrzebami będą musiały skorzystać z windy osobowej (po prawej stronie Dużej Sceny) oraz pomocy obsługi widowni. Wjazd na widownię Sceny Kameralnej odbywa się os strony kulis/garderób, poprzez scenę, z której na widownię prowadzi przystosowana dla wózków inwalidzkich pochylnia. Miejsca dla osób na poruszających się wózku są ustalane na bieżąco w zależności od potrzeb przez pracownika obsługi widowni. Miejsca dla osób niewidomych są dostępne wszędzie.

Osoby z niepełnosprawnością słuchu od grudnia 2020 r. mogą skorzystać z zainstalowanej technologii pętli indukcyjnej.

Ogólna ocena: dobra. Jedyną niedogodnością jest brak możliwości samodzielnego dotarcia na widownię przez osoby z niepełnosprawnością ruchu. Natomiast Teatr wychodzi naprzeciw potrzebom, wykorzystując potencjał ludzki.

STAŃCZYK

Scena Stańczyk znajduję się na drugiej kondygnacji (I piętro) w Głównym Budynku Teatru tuż obok balkonu widowni Dużej Sceny. Jest to otwarta przestrzeń, która powstała z myślą o najmłodszych. To tutaj często odbywają się spektakle i warsztaty dla dzieci.

WIDOWNIA
Ze względu na lokalizację Sceny Stańczyk na wyższej kondygnacji, osoby ze szczególnymi potrzebami będą musiały skorzystać z windy osobowej (po prawej stronie Dużej Sceny). Natomiast brak barier w postaci progów oraz wahadłowe drzwi pozwolą osobie niepełnosprawnej na dotarcie do Sceny Stańczyk samodzielnie bez pomocy obsługi widowni.

Ogólna ocena: dobra. Jedyną niedogodnością jest brak pętli indukcyjnej. Natomiast Teatr wychodzi naprzeciw potrzebom, wykorzystując potencjał ludzki.

WYPOŻYCZALNIA KOSTIUMÓW

W budynku Lubuskiego Teatru funkcjonuje wypożyczalnia kostiumów. Jest ona umiejscowiona w części technicznej budynku.

Wejście do budynku może odbywać się od ul. dr Pieniężnego, które w tym momencie jest ograniczone ze względu na trwającą przebudowę i rozbudowę budynku Lubuskiego Teatru. Jednak wejście od tej strony budynku jest korzystniejsze ze względu na brak różnicy poziomów, a korytarz prowadzi nas wprost do windy osobowej. Wypożyczalnia zlokalizowana jest na trzecim piętrze tej części budynku. Możliwe jest również dotarcie do wypożyczalni wchodząc do gmachu budynku głównego od strony Deptaku, jednak po drodze napotkamy przeszkodę w postaci schodów.

Osoby z niepełnosprawnością mogą skorzystać z pomocy obsługi wypożyczalni Teatru, po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby. Kontakt do osoby odpowiedzialnej oraz godziny otwarcia wypożyczalni znajdują się na naszej stronie internetowej http://teatr.zgora.pl/kontakt-spis-tel/

TOALETA
Na parterze części technicznej budynku Lubuskiego Teatru znajduje się toaleta w pełni przystosowana do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

POKOJE GOŚCINNE

Lubuski Teatr oferuje w swojej ofercie również noclegi krótkoterminowe w kilku przeznaczonych do tego celu pokojach gościnnych.

Jednak usytuowanie pokoi na ostatniej kondygnacji (V p.) i brak windy nie pozwala na przystosowanie tej przestrzeni i skierowanie tej oferty do osób niepełnosprawnych.